Informacja
o naborze kandydatów do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

 W dniu 17 grudnia 2010 r. o godz. 900 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze przy ul. W. Witosa 22 odbędzie się nabór do służby w PSP na stanowisko: stażysta w zmianowym rozkładzie czasu służby (stanowisko docelowe: dyżurny stanowiska kierowania). 

 1.  Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej winien spełniać wymagania określone w art. 28 i 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2009 Nr 12, poz. 68 z późn. zm.), tj.:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • odznaczać się odpowiednimi warunkami zdrowotnymi (kategoria zdrowia A) i psychofizycznymi, potwierdzonymi orzeczeniem komisji lekarskiej MSWiA o przydatności do służby w PSP,
  • posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Ww. wymagania dopuszczają kandydata do dalszej rekrutacji.

 2.  Komenda zainteresowana jest pozyskaniem do służby osób spełniających kryteria określone w cyt. ustawie i jednocześnie posiadających inne uprawnienia i specjalności przydatne w służbie, a w szczególności wykształcenie informatyczne lub teleinformatyczne (na stanowisko dyżurny stanowiska kierowania). Przy postępowaniu kwalifikacyjnym przyjmowany jest następujący system punktacji gratyfikujący posiadane uprawnienia kandydata:

Lp.

Rodzaj uprawnienia

Ilość punktów preferencyjnych

1.

prawo jazdy kat. B

2 pkt.

2.

prawo jazdy kat. C

2 pkt.

3

prawo jazdy kat. E

2 pkt.

4.

posiadanie wykształcenia informatycznego

5 kpt.

5.

posiadanie wykształcenia teleinformatycznego

5 pkt.

6.

posiadanie szkolenia podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej

5 pkt.

7.

znajomość obsługi pakietu Office (Word, Excel, Power point) ,

2 pkt.

8.

znajomość obsługi programu graficznego CorelDRAW  lub Photoshop

2 pkt.

9.

odbyta praktyka  lub staż w jednostce organizacyjnej PSP

2 kpt.

10.

udokumentowane członkostwo w OSP powyżej 3 lat

1 pkt.

11.

udokumentowany udział w zawodach pożarniczych OSP

1 pkt.

12.

udokumentowane szkolenia dla członków OSP

1 pkt.

12.

posiadanie własnego lokalu mieszkalnego na terenie Góry lub w miejscowości, do której dojazd publicznymi środkami lokomocji nie przekracza łącznie 1 godzinę

10 pkt.

 

13.

udokumentowane osiągnięcia w sporcie

3 pkt.

14.

wykształcenie:

·        średnie techniczne

3 pkt.

·        zdany egzamin maturalny

4 pkt.

·        wyższe

5 pkt.

16.

Wyniki testu sprawności fizycznej:

·        ocena wybitna

10 pkt.

·        ocena bardzo dobra

8 pkt.

·        ocena dobra

6 pkt.

·        ocena dostateczna

4 pkt.

·        ocena słaba

2 pkt.

 3.  Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

  • ocenę sprawności fizycznej przeprowadzaną wg zasad określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 27.10.2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 261, poz. 2191), poprzedzoną próbą wydolnościową, na którą (w związku z okresem zimowym) składają się następujące konkurencje:

-        bieg zygzakiem „koperta”,

-        ćwiczenie wytrzymałościowe „delfin”,

-        podciąganie się na drążku.

Nie zaliczenie na ocenę pozytywną jednej konkurencji lub uzyskanie oceny niedostatecznej z ww. testów sprawnościowych powoduje dyskwalifikację kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

  • ocenę zachowania podczas symulowanej pracy na wysokości,
  • rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci przystępujący do testu sprawności fizycznej winni posiadać zaświadczenie lekarskie wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą przeprowadzenia testu (od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty) poświadczające brak przeciwwskazań u kandydata do poddania się testowi. Ponadto kandydaci w dniu testów winni posiadać:

-          dowód osobisty, świadectwo potwierdzające wykształcenie, książeczkę wojskową,

-          dokumentację potwierdzającą nabyte uprawnienia,

-          strój sportowy.

 4.  Kwalifikacji kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze dokonuje Komisja powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Górze. Każdorazowo na okoliczność przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Przewodniczący Komisji sporządza protokół, który jest przekazywany do akceptacji Komendanta Powiatowego PSP w Górze.

5.  Zatrudnienie w Państwowej Straży Pożarnej warunkuje:

-        I etap – uzyskanie najwyższej ilości punktów – ogółem z rekrutacji (punkty za posiadane uprawnienia przyznawane będą na podstawie dołączonych dokumentów potwierdzających ich posiadanie, a umiejętność obsługi programów komputerowych potwierdzi sprawdzian praktyczny),

-        II etap – orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA o przydatności do służby w PSP.

6.  Podania o przyjęcie do służby wraz z CV oraz kserokopiami pozostałych dokumentów należy składać do dnia 15 grudnia 2010 r. w sekretariacie KP PSP w Górze przy ul. W. Witosa 22 od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do KP PSP w Górze) na adres:

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

ul. W. Witosa 22

56-200 Góra.

Przed prowadzoną rekrutacją kandydaci (wyłącznie ci, którzy będą spełniać wymagania) zostaną powiadomieni o terminach spotkań związanych z naborem telefonicznie lub pisemnie. Jednocześnie Komenda Powiatowa PSP w Górze zastrzega sobie prawo do nie informowania kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

W przypadku innych pytań proszę kontaktować się z Sekcją finansowo-kadrową KP PSP w Górze - tel. (065) 543 23 44, wew. 34.

Opracował:
STARSZY TECHNIK
ogn. Dorota Chochowska