BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

AKTUALIZACJA:

Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP

 

(SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP)

 

Informuję, że z uwagi na brak możliwości realizacji części teoretycznej „Szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP)” w całości przy wykorzystaniu nauczania na odległość z użyciem platformy edukacyjnej (platforma nie jest jeszcze dostosowana do obowiązujących, zatwierdzonych dnia 17.11.2015 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „Zasad organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”) szkolenie teoretyczne realizowane będzie w sposób tradycyjny w siedzibie KP PSP w Górze (10 tematów – 15 godz. lekcyjnych) oraz z wykorzystaniem nw. materiałów z platformy edukacyjnej (3 tematy – 5 godz. lekcyjnych):

 

 1. Kierowanie działaniami ratowniczymi,
 2. Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych w transporcie drogowym, szynowym, lotniczym,
 3. Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania.

 

Część teoretyczna (10 tematów) szkolenia realizowana będzie w dniach 19 i 20 listopada br. w siedzibie KP PSP w Górze od godziny 9:00.


Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest dostarczenie do wydziału operacyjno-szkoleniowego KP PSP w Górze następujących dokumentów:

 • kserokopii dowodu osobistego potwierdzającego wiek uczestnika szkolenia (ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat),
 • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy (KARTA SKIEROWANIA - wzór druku w załączniku),

UWAGA:
Karta skierowania powinna zostać dokładnie i całkowicie wypełniona. Osoba kierująca druha na szkolenie (przedstawiciel urzędu gminy lub Naczelnik OSP) oświadcza, że druh posiada:

 • zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prawnymi w tym zakresie, ważne na czas szkolenia,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia,
 • kartę szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • kserokopii dowodu osobistego potwierdzającego wiek uczestnika szkolenia (ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat),
 • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych (kserokopię zaświadczenia ukończenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych” z 2006 r.).

 

Na szkolenie zostanie przyjęte maksymalnie 20 osób – o przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

 

Zajęcia teoretyczne w ilości 23 godzin będą prowadzone w formie wykładów w siedzibie komendy (15 godzin lekcyjnych) z elementami metody nauczania na odległość e-learning (5 godzin lekcyjnych). Egzamin pisemny  - 3 godziny lekcyjne.

 

Zajęcia praktyczne w ilości 13 godzin organizowane będą w siedzibie tut. komendy
(ul. W. Witosa 22, 56-200 Góra).

 

Na zajęciach praktycznych szkolenia obowiązuje umundurowanie specjalne (wraz z wyposażeniem osobistym).

 

Egzamin zostanie uznany za zaliczony, gdy uczestnik szkolenia udzieli prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 80% z 40 pytań w teście wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią.


 

 

Terminarz szkolenia:

 • spotkanie organizacyjne dotyczące szkolenia z wykorzystaniem platformy e-learningowej odbędzie się 14 listopada 2016 r. w godzinach 900 - 930 (do tego czasu każdy uczestnik szkolenia powinien znać lub dysponować indywidualnym dla każdej jednostki kodem ID, niezbędnym do zarejestrowania się na platformie http://www.platforma2.wint.pl/),
 • termin rozpoczęcia szkolenia planowany jest na dzień 14 listopada 2016 r.,
 • termin zajęć teoretycznych – 19, 20 listopada 2016 r.,
 • termin zajęć praktycznych – 26, 27 listopada 2016 r.,
 • egzamin i planowane zakończenie szkolenia – 27 listopada 2016 r.

 

 

Wypełnioną kartę skierowania na szkolenie wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego wiek kierowanego oraz kserokopią zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia podstawowego należy dostarczyć do Komendy Powiatowej PSP w Górze ul. W. Witosa 22
w nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada 2016 r. do godz. 9:00.

 

 


Karta skierowania

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 9 lipca 2018 r.
  Pożary   144 
  Miejscowe zagrożenia    136 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     290 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010