SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

Służba Cywilna

 KP PSP w Górze - Służba Cywilna

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

Szkolenie podstawowe OSP 2020

 

Szkolenie podstawowe członków OSP

 

 

Informuję, że zgodnie z „Planem szkoleń członków OSP z terenu powiatu górowskiego na rok 2020”, w celu właściwego przygotowania strażaków OSP do realizacji nałożonych zadań oraz spełnienia wymogów formalnych dot. wyszkolenia członków jednostek operacyjno - technicznych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze planuje zorganizowanie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.

 

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest dostarczenie do wydziału operacyjno-szkoleniowego KP PSP w Górze następujących dokumentów:

 • kserokopii dowodu osobistego do wglądu podczas składania dokumentów w celu potwierdzenie wieku uczestnika szkolenia (ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat),
 • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy (KARTA SKIEROWANIA -  wzór druku w załączniku),
  UWAGA:

  Karta skierowania powinna zostać dokładnie i całkowicie wypełniona. Osoba kierująca druha na szkolenie (przedstawiciel urzędu gminy) oświadcza, że druh posiada:

  • zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prawnymi w tym zakresie, ważne na czas szkolenia,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia,
  • kartę szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Ww. dokumentów nie należy dołączać do karty skierowania.

Na zajęciach praktycznych szkolenia obowiązuje umundurowanie koszarowe i specjalne (wraz z wyposażeniem osobistym tzn. hełmem, pasem strażackim z zatrzaśnikiem i linką podpinką, rękawicami specjalnymi, kominiarką).

Zajęcia teoretyczne w ilości 56 godzin będą prowadzone z zastosowaniem metody nauczania na odległość e-learning, oprócz tematu dotyczącego obsługi sieci UKF ochrony przeciwpożarowej (1 godzina), który zostanie zreferowany przed rozpoczęciem zajęć praktycznych.

Do egzaminu teoretycznego zostaną dopuszczeni uczestnicy, którzy dostarczą do wydziału operacyjno-szkoleniowego KP PSP w Górze stosowne wydruki raportów (5 szt.) z platformy edukacyjnej do dnia 14 marca 2020 r. do godziny 9:00. Po ukończonym kursie e-learningowym na platformie edukacyjnej należy wykonać test zaliczeniowy i wydrukować raporty z niżej wymienionych tematów:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Szkolenie podstawowe cz. I,
 • Szkolenie podstawowe cz. II,
 • Ratownictwo techniczne,
 • Szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne dla OSP.

Warunkiem niezbędnym do dopuszczenia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie każdego tematu na co najmniej 80%.

 Zajęcia praktyczne w ilości 63 godzin organizowane będą w siedzibie tut. komendy. Test w komorze dymowej odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2020 r. (sobota)
w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu w miejscowości Milicz (czas trwania próby – 2 godziny).

 

Terminarz szkolenia:

 • spotkanie organizacyjne dotyczące szkoleń z wykorzystaniem platformy
  e-learningowej odbędzie się 27 lutego 2020 r. w godzinach 11:00 – 12:00
  w siedzibie KP PSP w Górze (do tego czasu każdy uczestnik szkolenia powinien dysponować indywidualnym dla każdej jednostki kodem ID, niezbędnym do zarejestrowania się na platformie http://www.platforma2.wint.pl/) – kodami dysponują komendanci gminni ZOSP RP,
 • termin rozpoczęcia szkolenia planowany jest na dzień 28 lutego 2020 r.
  z wykorzystaniem metod nauczania na odległość (e-learning),
 • egzamin teoretyczny: 14 marca 2020 r. godz. 10:00.

Egzamin zostanie poprzedzony wykładem na temat łączności bezprzewodowej i alarmowania w ilości 1 godziny lekcyjnej od godz. 9:00 w dniu 14 marca  2020 r.

Ponadto uczestnik kursu zobowiązany jest do zapoznania się
z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. z 2010 nr 123 poz. 840 z późn. zm.) - zagadnienie pojawi się na egzaminie teoretycznym.

Po przeprowadzonym egzaminie teoretycznym w dniu 14 marca 2020 r. rozpoczynają się zajęcia praktyczne.

 • egzamin praktyczny odbędzie się 26 kwietnia 2020 r. o godzinie 9:00 w siedzibie tut. komendy,
 • planowane zakończenie szkolenia – 26 kwietnia 2020 r.

 

Wypełnioną kartę skierowania należy dostarczyć do Komendy Powiatowej PSP w Górze ul. W. Witosa 22 w nieprzekraczalnym terminie do 27 lutego do godziny 11:00.

 

Na szkolenie przyjętych zostanie maksymalnie 40 słuchaczy. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność składanych dokumentów (bezwzględne pierwszeństwo skorzystanie ze szklenia mają druhowie z terenu powiatu górowskiego).

 

Sporządził:
mł. asp. mgr inż. Andrzej Kauch -  st. inspektor wydziału operacyjno-szkoleniowego,
tel. 65 543 23 44    

                                     

Karta skierowania

 

 

Rozkład zajęć

 

 

 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010