SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

Służba Cywilna

 KP PSP w Górze - Służba Cywilna

 

 

SZKOLENIE OSP

z zakresu działań przeciwpowodziowych

oraz ratownictwa na wodach

 

Zgodnie z „Planem szkoleń członków OSP z terenu powiatu górowskiego na rok 2019”, w celu właściwego przygotowania strażaków OSP do realizacji nałożonych zadań oraz spełnienia wymogów formalnych dot. wyszkolenia członków jednostek operacyjno-technicznych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze planuje zorganizowanie „Szkolenia strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach”.

 

Szkolenie kierowane jest do druhów, którzy ukończyli szkolenie podstawowe przed 2016 r. w celu uzupełnienia treści zgodnie z aktualnym zakresem szkolenia podstawowego strażaków OSP.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest dostarczenie do wydziału operacyjno-szkoleniowego KP PSP w Górze następujących dokumentów:

  • kserokopii dowodu osobistego potwierdzającego wiek uczestnika szkolenia (ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat),
  • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy (KARTA SKIEROWANIA -  wzór druku w załączniku),

 

UWAGA:
Karta skierowania powinna zostać dokładnie i całkowicie wypełniona. Osoba kierująca druha na szkolenie (przedstawiciel urzędu gminy lub Naczelnik OSP) oświadcza, że druh posiada:

    • zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, ważne na czas szkolenia,
    • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia,
    • kartę szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ww. dokumentów nie należy dołączać do karty skierowania.

  • zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP wg zasad organizacji szkoleń z 2006 r.

 

Wypełnioną kartę skierowania wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego wiek kierowanego na szkolenie należy dostarczyć do Komendy Powiatowej PSP w Górze
ul. W. Witosa 22 w nieprzekraczalnym terminie do 6 czerwca 2019 r. do godz. 9:00.

 

Egzamin teoretyczny w formie egzaminu pisemnego zostanie przeprowadzony w dniu
23 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie KP PSP w Górze (2 godziny lekcyjne).

Egzamin praktyczny zostanie przeprowadzony w dniu 23 czerwca 2019 r. o godz. 10:40.

 

Spotkanie organizacyjne dotyczące szkolenia (wykorzystanie platformy e-learningowej) odbędzie się 6 czerwca 2019 r. w godzinach 9:00 – 9:30 (do tego czasu każdy uczestnik szkolenia powinien znać lub dysponować indywidualnym dla każdej jednostki kodem ID, niezbędnym do zarejestrowania się na platformie http://www.platforma2.wint.pl/).

 

Na szkolenie przyjętych zostanie maksymalnie 32 słuchaczy. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność składanych dokumentów (bezwzględne pierwszeństwo skorzystanie ze szklenia mają druhowie z terenu powiatu górowskiego).

 
Kierownik szkolenia mł. asp. mgr inż. Andrzej Kauch -  st. inspektor wydziału operacyjno-szkoleniowego KP PSP w Górze, tel.   65 543 23 44                                         

 


Karta skierowania

Plan zajęć

 

 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010