SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

Służba Cywilna

 KP PSP w Górze - Służba Cywilna

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Operaty przeciwpożarowe

Operat przeciwpożarowy

W związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi wymagań przewidzianych dla operatu przeciwpożarowego, wynikającego z treści ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 992, z późn. zm.) oraz ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 799), Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Górze informuje, że uzgodnienie otrzymanej dokumentacji, stanowiące podstawę wydania postanowienia, o którym mowa w treści art. 42 ust. 4b ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 992, z późn. zm.), dokonywane będzie w oparciu o założenia wynikające z treści aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów techniczno-budowlanych bezpieczeństwa pożarowego.

Mając na uwadze aktualny brak szczegółowych uwarunkowań prawnych w przedmiocie sprawy, tut. komenda przekazuje do wiadomości wewnętrzne opracowanie pn. Wymagania zalecane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Górze, dotyczące zakresu tematycznego operatu przeciwpożarowego, wynikającego z treści ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 992, z późn. zm.) oraz ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 799).

 

Wspomniane opracowanie jest wyłącznie materiałem pomocniczym, do sporządzenia operatu przeciwpożarowego. Tym samym, zawarte w jego treści informacje nie stanowią zbioru zamkniętego, a jedynie wskazania merytoryczne, uwzględniające wymagania wynikające z posiadanego zasobu wiedzy i dotychczasowego doświadczenia w przedmiocie sprawy.

 

Dlatego też, podmiot składający operat przeciwpożarowy, w uzasadnionych przypadkach, może zostać wezwany do uzupełniania złożonej dokumentacji, o kwestie wykraczające poza zakres tematyczny przedstawionych wytycznych.

 

Jednocześnie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze zastrzega, że przedstawione wskazania merytoryczne przestaną być uwzględniane w toku uzgadniania operatów przeciwpożarowych, w momencie ukazania się aktu prawnego, regulującego szczegółowo podniesioną problematykę.

 

 

 

Wytyczne dotyczące operatu przeciwpożarowego

 

 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010