SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

Zagrożenie pożarowe w sezonie grzewczym

Zagrożenie pożarowe w sezonie grzewczym

Sezon zimowego ogrzewania mieszkań to co roku okres zwiększonej ilości pożarów. Bardzo często pożary powstają w mieszkaniach budynków wielorodzinnych, domach jednorodzinnych oraz budynkach gospodarstw indywidualnych i drobnych zakładach wytwórczych pociągając za sobą dużą liczbę ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych.

Do najczęstszych przyczyn powstawania pożarów w okresie zimowym zaliczyć należy:   

 • nieostrożne obchodzenie się z ogniem otwartym, w tym palenie papierosów (szczególnie przed zaśnięciem),
 • niewłaściwe i nieostrożne użytkowanie urządzeń grzewczych,
 • pozostawienie bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do pracy całodobowej,
 • niewłaściwe - niefachowe przeróbki i brak konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych, grzewczych, itp.

 

Wymienione przyczyny powstawania pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dlatego też Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze apeluje o zwrócenie uwagi i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego, podczas dogrzewania pomieszczeń, co pozwoli cieszyć się własnym bezpieczeństwem. Najważniejsze z nich:

 • w obiektach i na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji:
  • użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, bądź nie poddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikającej z przepisów prawa budowlanego jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia,
  • użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,
  • rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów,
  • przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszych niż  0,5 m  od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne  mogą  nagrzewać się do temperatury przekraczającej 1000C ,
  • instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,
  • składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający  ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości,
  • składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach,
 • w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
  • od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej raz na 3 miesiące,
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej raz na 6 miesięcy,
  • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej,
 • w obiektach lub ich częściach, o których mowa wyżej, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych,
 • przewody kominowe(dymowe, spalinowe, wentylacyjne) oraz instalacje gazowe w obiektach powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli - co najmniej raz w roku,
 • kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej powinny być przeprowadzane co najmniej raz na pięć lat,
 • kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, instalacji gazowych, elektrycznych i odgromowych powinny przeprowadzać osoby posiadające wymagane kwalifikacje w tym zakresie.

 

UWAGA – Przypominamy, że nie powinno się dogrzewać pomieszczeń kuchenką gazową, ponieważ długotrwałe palenie się gazu powoduje ubytek tlenu w powietrzu oraz  powstaje niewyczuwalny tlenek węgla, który jest silnie trujący. Tlenek węgla jest bezwonny !!! Jeżeli przewody wentylacyjne nie zapewniają odpowiedniej wymiany powietrza  może dojść nawet do zatruć śmiertelnych. Jeżeli poczujesz się źle (nudności, zawroty głowy), przebywając w pomieszczeniach, w których są zamontowane piece węglowe lub piecyki gazowe, natychmiast opuść to pomieszczenie i dokonaj jego wietrzenia !!! W razie potrzeby skorzystaj z pomocy medycznej !!!

 

Jednocześnie informujemy, że na polskim rynku można zaopatrzyć się w tzw. autonomiczne domowe czujki pożarowe, które w każdym gospodarstwie domowym są w stanie już na samym początku tworzącego się pożaru zasygnalizować o niebezpieczeństwie. Ostrzegają o zagrożeniu już wtedy, gdy nie widać jeszcze płomienia i nie jest odczuwalny wyraźny wzrost temperatury. Sygnałem dźwiękowym czujka daje nam znać o wykryciu dymu. Na polskim rynku są dostępne czujki nie zawierające materiału promieniotwórczego, które działają w oparciu o zasadę światła rozproszonego. Ich czułość jest tak ustawiona, by jak najszybciej alarmować o nadmiarze dymu. Ten bowiem może być sygnałem pożaru w zarodku. Najprostsze zasilane są baterią, co nie wymaga prowadzenia odrębnych instalacji elektrycznych. Koszt ich zainstalowania jest nieporównywalny w stosunku do strat, które mogą być spowodowane pożarem.

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 30 kwietnia 2019 r.
  Pożary   111 
  Miejscowe zagrożenia    61 
  Alarmy fałszywe    7 
  Suma     179 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010