BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

Służba Cywilna

 KP PSP w Górze - Służba Cywilna

 

Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP - 2017

Szkolenie kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Informuję, że zgodnie z „Planem szkoleń członków OSP z terenu powiatu górowskiego na rok 2017”, w celu właściwego przygotowania strażaków OSP do realizacji nałożonych zadań oraz spełnienia wymogów formalnych dot. wyszkolenia członków jednostek operacyjno - technicznych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze planuje zorganizowanie „Szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP”.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest dostarczenie do wydziału operacyjno-szkoleniowego KP PSP w Górze następujących dokumentów:

 • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy (KARTA SKIEROWANIA - wzór druku w załączniku)

UWAGA:

Karta skierowania powinna zostać dokładnie i całkowicie wypełniona. Osoba kierująca druha na szkolenie (przedstawiciel urzędu gminy lub Naczelnik OSP) oświadcza, że druh posiada:

 • zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, ważne na czas szkolenia,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia,
 • kartę szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • kserokopii dowodu osobistego potwierdzającego wiek uczestnika szkolenia (ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat),
 • prawo jazdy co najmniej kat. B,
 • kserokopii zaświadczenia ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych” z 2006 r.).

 

Na szkolenie zostaną przyjęte maksymalnie 24 osoby – o przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

 

Zajęcia teoretyczne realizowane będą:

 1. w formie wykładów w siedzibie KP PSP w Górze – 2 tematy:
  • Eksploatacja hydraulicznych i pneumatycznych zestawów ratowniczych – 1 godz. lekcyjna,
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy/służby podczas działań ratowniczych i ćwiczeń pożarniczych – 1 godz. lekcyjna,
 1. z wykorzystaniem materiałów z platformy edukacyjnej – pozostałe 8 tematów tj. 11 godz. lekcyjnych.

 

Egzamin teoretyczny (pisemny ) - 1 godzina lekcyjna w dniu 6 maja 2017 r.

 

Zajęcia praktyczne w ilości 10 godzin organizowane będą w siedzibie tut. komendy
(ul. W. Witosa 22, 56-200 Góra). Na zajęciach praktycznych szkolenia obowiązuje umundurowanie specjalne (wraz z wyposażeniem osobistym).

Egzamin praktyczny - 4 godziny lekcyjne w dniu 14 maja 2017 r.

 

Terminarz szkolenia:

 • spotkanie organizacyjne dotyczące szkolenia z wykorzystaniem platformy e-learningowej odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. w godzinach 900 - 930 (do tego czasu każdy uczestnik szkolenia powinien znać lub dysponować indywidualnym dla każdej jednostki kodem ID, niezbędnym do zarejestrowania się na platformie http://www.platforma2.wint.pl/),
 • termin rozpoczęcia szkolenia planowany jest na dzień 26 kwietnia 2017 r. z wykorzystaniem metod nauczania na odległość (e-learning),
 • zajęcia teoretyczne w siedzibie komendy – 6 maja 2017 r.,
 • egzamin teoretyczny (pisemny) – 6 maja 2017 r.,
 • zajęcia praktyczne – 6 i 13 maja 2017 r.,
 • egzamin praktyczny i zakończenie szkolenia – 14 maja 2017 r.

 

Wypełnioną kartę skierowania na szkolenie wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego wiek kierowanego oraz kserokopią zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia podstawowego należy dostarczyć do Komendy Powiatowej PSP w Górze ul. W. Witosa 22 w nieprzekraczalnym terminie do 24 kwietnia 2017 r. do godz. 9:00.


 

Karta zgłoszenia

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 22 sierpnia 2019 r.
  Pożary   188 
  Miejscowe zagrożenia    159 
  Alarmy fałszywe    23 
  Suma     370 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010