SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

Latające lampiony szczęścia

Latające lampiony szczęścia - STOP


LATAJĄCE LAMPIONY SZCZĘŚCIA


Przedmiotowe lampiony należy traktować jak otwarte źródła ognia, które w zależności od warunków atmosferycznych mogą przemieszczać się na wysokość kilkuset metrów oraz na odległość kilku kilometrów. Dodatkowym zagrożeniem jest możliwość zapalenia  się materiału tworzącego powłokę lampionu.

Osoba podpalająca materiał palny przeznaczony do podgrzewania powietrza w lampionie nie jest w stanie przewidzieć jakim torem będzie przemieszczał się lampion oraz w jakim czasie wypali się paliwo w lampionie. W instrukcjach obsługi lampionów umieszczane są zapisy m. in. o nie stosowaniu ich na terenach, które mogą łatwo ulec zapaleniu tj. łąki i lasy, co ze względu na nieprzewidywalność toru lotu wynikająca ze zmiennych warunków atmosferycznych szczególnie w rozkładzie pionowym jest niewykonalne.

 

Na terenie Polski miały miejsce zdarzenia z udziałem przedmiotowych lampionów. W dniu 7 maja 2011 r. w Pile (woj. wielkopolskie) o godzinie 18:51 Państwowa Straż Pożarna została telefonicznie zawiadomiona, że zapalony latający chiński lampion zaplątał się w gałęzie drzewa. W chwili dotarcia na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu ratowniczego (godzina 18:59) okazało się, że lampion zgasł przed przybyciem PSP. W wyniku zdarzenia nie ucierpieli ludzie, nie zostało też zniszczone mienie.

 

Natomiast w dniu 13 sierpnia 2011 r. w miejscowości Górażdże (woj. opolskie) o godz. 22.09 PSP została poinformowana o pożarze kabiny ciągnika rolniczego, który został zainicjowany prawdopodobnie przez lecący lampion wypuszczony z pobliskiego centrum konferencyjnego. W wyniku pożaru całkowitemu spaleniu uległa kabina ciągnika.

 

Z formalnego punktu widzenia na podstawie § 4 pkt. 1. ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) zabronione jest m. in. rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów. Z kolei zgodnie z § 41 ust. 3. ww. rozporządzenia zabronione jest używanie otwartego ognia w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych a w świetle z § 40 ust. 1 wymienionego rozporządzenia w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu oraz palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi. Powyższe przepisy powinny być uwzględnione w kontekście używania rozpatrywanych lampionów, co w zasadzie biorąc pod uwagę to co powiedziano dotychczas, także w kontekście zaistniałych pożarów, powoduje niedopuszczeni ich stosowania.

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 2 lutego 2018 r.
  Pożary   13 
  Miejscowe zagrożenia    21 
  Alarmy fałszywe    2 
  Suma     36 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010