BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

Bezpieczeństwo pożarowe w okresie wiosennym

Uwaga - Nie wypalać nieużytków i traw Co roku po okresie zimowym przy sprzyjających warunkach atmosferycznych gwałtownie wzrasta zagrożenie pożarowe, szczególnie obszarów leśnych. Spowodowane jest to często nieświadomym działaniem ludzi polegającym na wypalaniu suchych traw na łąkach, pastwiskach, nieużytkowanych powierzchniach rolniczych, rowach, pasach przydrożnych i szlakach kolejowych, gdzie muszą interweniować jednostki straży pożarnej.

 

W związku z powyższym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze przypomina, że zgodnie z § 43 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 109, poz. 719 / ,,wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione”. Zgodnie z art. 131, pkt. 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.) ,,kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu lub grzywny”. Odpowiedzialność karną za wypalanie traw przewiduje również art. 82 kodeksu wykroczeń, który sankcjonuje nieostrożne obchodzenie się z ogniem. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 30, ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) ,,w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
  2. korzystanie z otwartego płomienia,
  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

 

Z rolniczego punktu widzenia wypalanie resztek roślinnych jest zjawiskiem niewłaściwym i szkodliwym. Jego wysoka szkodliwość została potwierdzona badaniami. Podczas wypalania roślinności temperatura na powierzchni gleby dochodzi do 7000C. Mogą, więc przeżyć tylko rośliny, które posiadają głęboki system korzeniowy. Takie rośliny są jednak bez wartości gospodarczej. Ginie świat zwierzęcy – młode zające, pożyteczne owady, miejsca lęgowe ptaków, zakłócone zostaje życie mikrobiologiczne gleby. Również szkodliwa jest emisja do środowiska dymów popożarowych.

 

 

Wypalanie resztek roślinnych ponadto powoduje:

  • obniżenie poziomu zielonej masy,
  • marnotrawstwo wartościowej paszy,
  • nadmierny rozwój chwastów.

Od wypalania resztek roślinnych powstają groźne pożary:

  • zabudowań wiejskich,
  • lasów,
  • stert, stogów i otwartych składowisk płodów rolnych.

 

W stosunku do osób niestosujących się do obowiązujących przepisów mogą być stosowane sankcje karne określone w kodeksie wykroczeń, a w przypadku popełnienia przestępstwa, sankcje określone w kodeksie karnym, nawet z zagrożeniem pozbawienia wolności.

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 9 lipca 2018 r.
  Pożary   144 
  Miejscowe zagrożenia    136 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     290 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010