BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

Okres zimowego ogrzewania

Okres zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach i domach mieszkalnych


 

Okres zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach i domach mieszkalnych o co roku okres zwiększonej ilości pożarów. Jak wykazują dane statystyczne bardzo często pożary wybuchają w mieszkaniach budynków wielorodzinnych, domach jednorodzinnych oraz budynkach gospodarstw indywidualnych i drobnych zakładach wytwórczych pociągając za sobą dużą liczbę ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych.

 

Najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów w okresie zimowym są:

 • nieostrożne obchodzenie się z ogniem otwartym, w tym palenie papierosów (szczególnie przed zaśnięciem),
 • niewłaściwe i nieostrożne użytkowanie urządzeń grzewczych,
 • pozostawienie bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do pracy całodobowej,
 • niefachowe przeróbki i brak konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych.

 

Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych i urządzeń ogrzewczych stosowanych w domach:

 • nie należy stosować „watowanych” bezpieczników topikowych oraz bezpieczników o zwiększonej mocy,
 • nie wolno wykonywać prowizorycznych podłączeń elektrycznych i przerabiać stałych instalacji oraz przedłużaczy elektrycznych,
 • nie należy ustawiać elektrycznych urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożu palnym, w pobliżu materiałów łatwo zapalnych (mebli, firanek, itp.) – należy zachować odległość minimum 0,5 m,
 • nie wolno zatykać przewodów wentylacyjnych - w prawidłowo działających urządzeniach gazowych, w przypadku braku odpowiedniej ilości powietrza, następuje niezupełne spalanie gazu i może powstać trujący, niewyczuwalny tlenek węgla. Ponadto nadmierna zawartość w powietrzu produktów spalania gazu jest szkodliwa dla zdrowia,
 • nie należy ogrzewać pomieszczeń kuchenką gazową - bardzo często takie praktyki kończą się poważnym zatruciem organizmu,
 • w mieszkaniu nie należy przechowywać więcej niż 2 butli gazowych o ładunku nie przekraczającym 11 kg (butle powinny być podłączone do urządzeń gazowych),
 • nie należy przechowywać butli gazowych w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu (piwnicach i na klatkach schodowych), ponieważ gaz propan-butan jest gazem cięższym od powietrza i może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem,
 • nie należy użytkować instalacji na gaz płynny w obiektach wyposażonych w instalacje gazu ziemnego,
 • należy zlecać okresowe czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych - zaniedbanie tych czynności często jest przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, zwłaszcza podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody,
 • w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych oraz przewodów wentylacyjnych w celu zapewnienia ich odpowiedniej drożności jak również zapobieżenia zapalaniu zalegających tam zanieczyszczeń (głównie sadzy). W budynkach ogrzewanych paliwem stałym zanieczyszczenia usuwa się 4 razy w roku, natomiast w obiektach ogrzewanych paliwem płynnym (np. olejem opałowym) i gazowym, przewody kominowe czyścimy 2 razy w roku,
 • palenisko powinno być umieszczone na podłożu niepalnym o grubości co najmniej 0,15 m, a przy piecach metalowych bez nóżek - 0,3 m. Podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0,3 m, sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 0,3 m,
 • piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m.
 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 9 lipca 2018 r.
  Pożary   144 
  Miejscowe zagrożenia    136 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     290 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010