BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

Bezpieczeństwo podczas wakacji

Bezpieczeństwo podczas wakacji

 

I. Zasady bezpiecznego zachowania się w lesie

Las jest otwarty dla wszystkich, lecz musimy pamiętać o kilku zasadach, aby nasz pobyt w lesie nie naruszył
jego harmonii:

 1. Należy przestrzegać wskazań wynikających z tablic informacyjno-ostrzegawczych wywieszonych na terenach leśnych wzdłuż szlaków wycieczkowych i turystycznych, przy schroniskach, obozach młodzieżowych i innych miejscach o dużej penetracji ludności.
 2. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100m od granicy lasu zabronione jest wykonywanie czynności mogących wywołać pożar, a w szczególności:
 • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
 • wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
 • nie pal tytoniu w lasach i na terenach śródleśnych, za wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi (żar zapałki ma temperaturę rzędu około 8000C, a papieros, rzucony niedopałek to około 6000C. Aby się zapalił las, np. od suchej trawy, wystarczy 2500C. Rzucenie niedopałka, który ma 6000C, można przyrównać do świadomego uklęknięcia i podpalenia lasu zapałką.
 1. Przejazd przez las samochodów, motocykli dozwolony jest tylko po drogach publicznych. Pamiętaj, że postój na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach dozwolonych.
 2. Leśnicy i strażacy liczą na współpracę ze społeczeństwem, zwłaszcza w wykrywaniu źródeł ognia, a w przypadku zauważenia pożaru - na powiadamianie straży pożarnej, nadleśnictwa lub właściciela lasu. Bardzo często występuje sytuacja, że Polak ma poczucie "nie będę kapusiem" i widząc podpalacza nikogo nie informuje o tym. To jest dowód, że nie jesteśmy jeszcze w pełni państwem obywatelskim.

 

W przypadku zauważenia pożaru należy podjąć działania w celu jego likwidacji:

 • zaalarmować niezwłocznie osoby będące w strefie zagrożenia
 • wezwać straż pożarną pod numerem 998, podając następujące informacje:
  • swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
  • adres i nazwę obiektu,
  • co się pali,
  • czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

Po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

 

II. Zasady bezpieczeństwa na kąpieliskach

Umiejętność pływania jest podstawą bezpieczeństwa na wodzie. Szczególnie latem rzeki, jeziora i inne otwarte zbiorniki wodne kuszą swoimi walorami ochłody, dobrej zabawy na słońcu, przyjemnego spędzenia czasu.

Zapamiętaj:

 • korzystaj z przyjemności kąpieli na otwartych zbiornikach wodnych najlepiej pod opieką ratownika,
 • do wody wchodź w miejscach oznakowanych jako kąpielisko,
 • nie skacz do wody w miejscach nieznanych i niesprawdzonych,
 • nie wchodź do wody zmęczony oraz po obfitym posiłku,
 • zwracaj szczególna uwagę na to co robią dzieci i Twoi podopieczni,
 • nie lekceważ tablic informacyjnych o stanie wody i kąpieliska.

Jeśli ktoś tonie to:

 • wezwij pomoc,
 • rzuć tonącemu przedmiot umożliwiający utrzymanie się na wodzie,
 • jeśli potrafisz to idź tonącemu na ratunek zabierając przedmiot ułatwiający utrzymanie się na wodzie,
 • pamiętaj, żeby podpływać do tonącego od tyłu, uniemożliwiając mu chwyty, które mogłyby ograniczyć twoje ruchy,
 • jeśli nie potrafisz uratować osoby tonącej, zapamiętaj miejsce w którym zniknęła pod wodą i wskaż je ratownikom.

III. Prace polowe

 

 1. Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:
 • stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,
 • stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony: minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m,
 • ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
 • zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
 • zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,
 • przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 metrów od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
 • wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru,
 • palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transporcie nie jest dopuszczalne,
 • używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych nie jest dopuszczalne,
 • wielkość sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1.000 m2 lub kubatury 5.000 m3.

 

 1. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
 • od budynków wykonanych z materiałów palnych - 30 m,
 • od budynków wykonanych z materiałów niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m,
 • od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m,
 • od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m,
 • od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m,
 • od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m,
 • między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m,
 • wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych,
 • produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie.

 

W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 9 lipca 2018 r.
  Pożary   144 
  Miejscowe zagrożenia    136 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     290 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010