BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KP PSP w Górze: aktualny nabór

Aktualny nabór do służby

OGŁOSZENIE O NABORZE


do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Górze

 na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej

 (docelowo starszy specjalista w samodzielnym stanowisku ds. kwatermistrzowskich)


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Górze ogłasza nabór do służby w PSP:

 • liczba wolnych stanowisk: 1,
 • nazwa stanowiska: stażysta (docelowo stanowisko etatowe: starszy specjalista w samodzielnym stanowisku ds. kwatermistrzowskich),
 • miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa PSP w Górze,
 • rozkład czasu służby: codzienny.

Otwórz ogłoszenie o naborze jako plik PDF

 

Załącznik Nr 1 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik Nr 2 - oświadczenie o korzystaniu z praw

Załącznik Nr 3 - oświadczenie o niekaralności

Załącznik Nr 4 - zaświadczenie testy sprawnościowe dla kobiet

Załącznik Nr 5 - zaświadczenie testy sprawnościowe dla mężczyzn

 

 

Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej spełniać muszą, stosowanie do postanowień art. 28 ust. 1 i art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 603) - następujące kryteria podstawowe:

 1. Posiadać obywatelstwo polskie,
 2. Nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 3. Korzystać z pełni praw publicznych,
 4. Posiadać wykształcenie co najmniej średnie,
 5. Posiadać zdolność fizyczną i psychiczną, konieczną do pełnienia służby. W ostatnim etapie postępowania kwalifikacyjnego kandydat podlega ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w PSP. Oceny dokonują komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 6. Posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (tzn. odbyta zasadnicza służba wojskowa lub przeniesienie do rezerwy bez odbycia tej służby albo zwolnienie od obowiązku służby wojskowej). Warunku tego nie stosuje się do kobiet.

 

Z uwagi na rodzaj stanowiska i specyfikę realizowanych na nim obowiązków kandydaci muszą posiadać:

 1. Prawo jazdy kat. B,
 2. Znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

Wymagania pożądane:

 1. Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych oraz procedur przetargowych.
 2. Praktyczna znajomość budowy sprzętu komputerowego (konserwacja, dobór), praktyczna znajomość zagadnień dotyczących obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.
 3. Dyspozycyjność, terminowość, dokładność.
 4. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 5. Kreatywność i umiejętność analitycznego myślenia.
 6. Umiejętność samodzielnej pracy.
 7. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowiskach administracyjnych min. 2 lata,

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki zaopatrzeniowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych.
 3. Planowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi w związku z zakresem działania komendy.
 4. Analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej.
 5. Zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej.
 6. Sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki.
 7. Realizowanie zadań administratora sieci i środowisk programowych.
 8. Utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie systemów teleinformatycznych.
 9. Współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności.
 10. Zabezpieczenie logistyczne uroczystości organizowanych przez komendę oraz działań ratowniczych, zawodów sportowo-pożarniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych.
 11. Sporządzanie planów wydatków rzeczowych, zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy.
 12. Prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy.
 13. Systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów.
 14. Zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Życiorys.
 3. Kopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby ( o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby).
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności (w tym prawo jazdy).
 5. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.
 6. Kopia książeczki wojskowej (o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową) – zapisane strony.
 7. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie KP PSP w Górze (Załącznik Nr 1).
 8. Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (Załącznik Nr 2).
 9. Podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (Załącznik Nr 3).
 10. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu - do okazania w dniu przeprowadzenia testów sprawnościowych (Załącznik Nr 4 – dla kobiet, Załącznik Nr 5 – dla mężczyzn).

 

 

Honorujemy oświadczenia i zaświadczenia lekarskie sporządzone wyłącznie na drukach pobranych ze strony internetowej KP PSP w Górze.

 

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR DO SŁUŻBY W PSP” oraz imię i nazwisko kandydata w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Górze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 lub listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze, ul. W. Witosa 22, 56-200 Góra, z dopiskiem „NABÓR DO SŁUŻBY W PSP” w terminie do 31 sierpnia 2016 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Sekcji finansowo – kadrowej, tel. 65 543 23 44, wew. 34.

 

Inne ważne informacje:

 1. Oferty złożone po terminie, niekompletne lub niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
 2. Osoby, które złożyły podania o przyjęcie do służby w KP PSP w Górze przed ogłoszeniem niniejszego naboru są zobowiązane do ponownego złożenia wymaganej dokumentacji.
 3. Podanie, życiorys oraz wymagane oświadczenia załączone do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym i czytelnym podpisem wraz z datą.
 4. Dokumenty dotyczące kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 5. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą indywidualnie powiadamiane.
 6. Dokumentację kandydatów niezakwalifikowanych do służby można odebrać w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Po tym terminie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
 7. Każdy kandydat po złożeniu dokumentów otrzymuje numer identyfikacyjny, którym będzie posługiwał się podczas procedury postępowania kwalifikacyjnego. Osoby, których oferty wpłyną drogą pocztową numer identyfikacyjny otrzymają na podany w podaniu o przyjęcie do służby adres e-mail.
 8. Przed przystąpieniem do każdego etapu postępowania kandydat zobowiązany jest do okazania ważnego dokumentu tożsamości (z fotografią).

 

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Górze przeprowadzi nabór do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Górze     w  5 etapach:

 

 1. Weryfikacja kompletności dokumentów oraz określenia ilości punktów za posiadane uprawnienia (max. 60 pkt.).
 2. Próba wydolnościowa i ocena sprawności fizycznej (zaliczony lub niezaliczony).
 3. Pisemny test wiedzy (min. 11 pkt.).
 4. Rozmowa kwalifikacyjna (min. 26 pkt.).
 5. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w PSP (zdolny lub niezdolny).

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregoś z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nie przystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania.

 

I ETAP – ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Komisja dokonuje oceny wymaganych dokumentów od pkt 1-9, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanych postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane w systemie punktowym.

System punktacji:

 1. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończony kurs podstawowy (kopia świadectwa ukończenia kursu) - 15 punktów;
 2. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej - ukończony kurs uzupełniający (podoficerski) (kopia świadectwa ukończenia kursu) -20 punktów;
 3. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończone szkolenie podstawowe w zawodzie strażak (kopia świadectwa ukończenia kursu) -20 punktów;
 4. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa (kopia dyplomu uzyskania tytułu technika pożarnictwa) - 25 punktów;
 5. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa (kopia dyplomu) - 30 punktów;
 6. wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP (kopia dyplomu) - 15 punktów;
 7. uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym - Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm. - (kopia dyplomu) - 15 punktów;
 8. wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym w Państwowej Straży Pożarnej na danym stanowisku w codziennym rozkładzie czasu służby (kwatermistrzostwo) – 15 punktów;
 9. zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym lub obsługi w jednostce organizacyjnej PSP, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór - 15 punktów.

 

 

Sposób liczenia punktów:

Za kwalifikacje wymienione w punktach 1-6 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową.

 

Wykaz kandydatów (wg numerów identyfikacyjnych) dopuszczonych do II etapu naboru oraz terminy testów sprawności fizycznej, podane zostaną w dniu 7 września 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej www.kppspgora.pl


II ETAP – test sprawności fizycznej.

Przed rozpoczęciem testu sprawności fizycznej kandydat okazuje, oprócz dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu. Test sprawności fizycznej składa się z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych, które przeprowadza się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

 

Wykonanie próby wydolnościowej „HARVARD STEP –UP TEST”

 

Wyposażenie:

-        stopień o wysokości 30 cm – dla kobiet,

-        stopień o wysokości 40 cm – dla mężczyzn,

-        stoper,

-        metronom.

 

Wykonanie próby:

-        badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,

-        metronom nastawia się na 120 uderzeń na minutę,

-        czas trwania pełnego ćwiczenia:

 • 4 minuty dla kobiet,
 • 5 minut dla mężczyzn.

 

W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty.

 

Przed przystąpieniem do próby należy badanemu wyjaśnić sposób jej wykonania, można pozwolić na wsłuchanie się w rytm metronomu oraz kilka próbnych wejść.

 

Na hasło ”raz” (pierwszy takt metronomu) badany stawia swą lewą stopę na stopniu, na hasło ”dwa” (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło ”trzy” (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło ”cztery” (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej ( na podłogę ), przyjmując postawę zasadniczą.

 

Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Jeżeli badany utrzymuje przepisowy rytm, można wyłączyć komendę słowną. Przy próbie zmiany rytmu należy pomóc badanemu donośnym sygnałem.

 

Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby.

 

Wskaźnik sprawności - FI oblicza się wg następującego wzoru

 

                Czas pracy w sekundach x 100

FI = ------------------------------------------------

              2 x suma trzech pomiarów tętna

 

Badany, który nie jest w stanie wykonać próby w założonym czasie, powinien przerwać próbę wcześniej. Próbę przerywa się również, jeśli badany w ciągu ok. 20 s nie jest w stanie skorygować lub utrzymać rytmu wykonywania ćwiczenia. Badanym tym oblicza się wskaźnik wydolności, wstawiając do licznika wzoru cyfrę odpowiadającą ilości sekund wykonywania ćwiczenia x 100. Pomiary tętna wykonuje się w sposób omówiony powyżej.

 

 

Wydolnościowy wskaźnik próby harwardzkiej – ocena „harvard step - up test”:

 • 80-89 dobry – zaliczony
 • 90 i powyżej bardzo dobry – zaliczony

 

Ćwiczenie uznaje się za zaliczone w przypadku osiągnięcia wskaźnika wydolności  na poziomie minimum 80.

 

W przypadku nie osiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności, kandydata nie dopuszcza się do prób sprawnościowych.

 

Test sprawności fizycznej – opis wykonywania prób.

Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców. Test sprawności fizycznej składa się z trzech prób sprawnościowych. Każdy kandydat ma prawo do dwukrotnego odbycia każdej z prób sprawnościowych, zalicza się wynik korzystniejszy.

Nie stosuje się punktów preferencyjnych z tytułu wieku.

 

Próby sprawnościowe

Dla kandydatów na stanowiska niezwiązane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych:

1)   próby dla mężczyzn:

a)     bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,

b)     bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca ) przed linią startu. Na donośny sygnał „startera” rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstard powoduje powtórzenie startu.

c)      podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 12 powtórzeń;

Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) – ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.

2)   próby dla kobiet:

a) siady proste z leżeniem tyłem – 20 powtórzeń

Ćwiczący zajmuje pozycję leżącą tyłem (na plecach) – ręce wzdłuż tułowia, nogi ustabilizowane (mogą być w lekkim rozkroku), współćwiczący przytrzymuje je w okolicach stawów skokowych lub ćwiczący umieszcza je pod szczebelkiem drabinki. Wykonanie ćwiczenia polega na uniesieniu tułowia do pozycji pionowej. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń.

b) rzut piłką lekarską (2kg) znad głowy – na odległość co najmniej 7,80 m.

Ćwiczący ustawia się przed linią rzutu, nogi w rozkroku. Unosi piłkę oburącz za głowę i wykonuje rzut. Odległość rzutu wyznacza punkt, w którym piłka zetknęła się z podłożem. Przekroczenie linii w momencie wykonania rzutu lub bezpośrednio po rzucie unieważnia próbę.

c) bieg wahadłowy 4x10 m – w czasie nie dłuższym niż 14,40 s.

Ćwiczący ustawia się przed linią startu (mety) w pozycji stojącej, obok chorągiewki (klocka). Na sygnał rozpoczyna bieg na odległość 10 m do linii, na której ustawiona jest chorągiewka (klocek). Po obiegnięciu chorągiewki biegnie do linii startu (mety), obiega chorągiewkę i ponownie przebiega 10 m do chorągiewki i powraca do miejsca startu na metę. Oceniający zalicza wykonanie próby, jeśli ćwiczący pokonał pełne odległości pomiędzy oznaczeniami.

 

Wykaz kandydatów (wg numerów identyfikacyjnych) dopuszczonych do III etapu naboru oraz termin pisemnego testu wiedzy, podane zostaną do końca następnego dnia roboczego od zakończenia II etapu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej www.kppspgora.pl

 

 

III ETAP  – pisemny test wiedzy

 

Test wiedzy obejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadania na danym stanowisku - składa się z 20 pytań i trwa 25 minut.

Pytania testowe zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedni, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi nie przyznaje się punktu.

Z udziału w teście wiedzy wyklucza się kandydata do służby w PSP, który podczas testu:

a)         korzysta z pomocy innych osób;

b)        posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję do wykorzystania;

c)         rażąco zakłóca przebieg testu w sposób inny niż określony powyżej.

 

Wykaz kandydatów (wg numerów identyfikacyjnych) dopuszczonych do IV etapu naboru oraz termin rozmowy kwalifikacyjnej, podane zostaną do końca następnego dnia roboczego od zakończenia III etapu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej www.kppspgora.pl

 

IV ETAP – rozmowa kwalifikacyjna

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

 1. Umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie;
 2. Motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej;
 3. Zdolność analitycznego myślenia;
 4. Umiejętność planowania i organizowania pracy.

 

Każdy z członów komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z elementów wymienionych w pkt 1- 4 wynosi 12,5. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 

Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 26 punktów na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 

Informacja o kandydacie (wg numeru identyfikacyjnego) dopuszczonym do V etapu naboru podana zostanie do końca następnego dnia roboczego od zakończenia IV etapu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej www.kppspgora.pl

 

V ETAP – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 

Kandydat, który uzyska największą liczbę punktów podczas postępowania kwalifikacyjnego zostanie skierowany na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku, gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie zostanie skierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

 

UWAGA!!!

 

 1. Zastrzega się możliwość zmiany terminów poszczególnych etapów postępowania z powodu złych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych. Informacja o ewentualnej zmianie terminu będzie niezwłocznie umieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie www.kppspgora.pl  .
 2. Kandydat bezpośrednio w siedzibie Komendy może wnieść do przewodniczącego Komisji pisemne zastrzeżenie do przebiegu czynności każdego z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych na danym etapie, niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później jednak niż w następnym dniu od dnia podania ich do wiadomości. Komisja rozpatruje zastrzeżenia kandydata w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżenia. Informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń kandydat zobowiązany jest odebrać osobiście.

Miejsce uzyskania szczegółowych informacji

Miejscem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania jest Komenda Powiatowa PSP w Górze, ul. W. Witosa 22, pok. nr 4, tel. 65 543 23 44 wew. 34, osoba do kontaktu – st. ogn. Dorota Chochowska.


 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 23 lipca 2018 r.
  Pożary   148 
  Miejscowe zagrożenia    146 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     304 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010