BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

Szkolenie podstawowe OSP 2018

 

Szkolenie podstawowe członków OSP

 

 


Informuję, że zgodnie z „Planem szkoleń członków OSP z terenu powiatu górowskiego na rok 2018”, w celu właściwego przygotowania strażaków OSP do realizacji nałożonych zadań oraz spełnienia wymogów formalnych dot. wyszkolenia członków jednostek operacyjno - technicznych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze planuje zorganizowanie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.

 

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest dostarczenie do wydziału operacyjno-szkoleniowego KP PSP w Górze następujących dokumentów:

 • kserokopii dowodu osobistego potwierdzającego wiek uczestnika szkolenia (ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
 • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy (KARTA SKIEROWANIA -  wzór druku w załączniku),
  UWAGA:

  Karta skierowania powinna zostać dokładnie i całkowicie wypełniona. Osoba kierująca druha na szkolenie (przedstawiciel urzędu gminy lub Naczelnik OSP) oświadcza, że druh posiada:

  • zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prawnymi w tym zakresie, ważne na czas szkolenia,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia,
  • kartę szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Ww. dokumentów nie należy dołączać do karty skierowania.

Na zajęciach praktycznych szkolenia obowiązuje umundurowanie specjalne (wraz z wyposażeniem osobistym).

Zajęcia teoretyczne w ilości 56 godzin będą prowadzone z zastosowaniem metody nauczania na odległość e-learning, oprócz tematu dotyczącego obsługi sieci UKF ochrony przeciwpożarowej (1 godzina), który zostanie zreferowany przed rozpoczęciem zajęć praktycznych.

Egzamin teoretyczny zostanie uznany za zaliczony, gdy uczestnik kursu dostarczy stosowny wydruk raportu z platformy edukacyjnej.

Zajęcia praktyczne w ilości 63 godzin organizowane będą w siedzibie tut. komendy. Test w komorze dymowej odbędzie się w dniu 2 czerwca 2018 r. (sobota) w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu w miejscowości Milicz (2 godziny).

 

Terminarz szkolenia:

 • spotkanie organizacyjne dotyczące szkoleń z wykorzystaniem platformy e-learningowej odbędzie się 7 maja 2018 r. w godzinach 1100 - 1200 (do tego czasu każdy uczestnik szkolenia powinien znać lub dysponować indywidualnym dla każdej jednostki kodem ID, niezbędnym do zarejestrowania się na platformie http://www.platforma2.wint.pl/),
 • termin rozpoczęcia szkolenia planowany jest na dzień 7 maja 2018 r. z wykorzystaniem metod nauczania na odległość (e-learning),
 • egzamin teoretyczny - do dnia 11 maja 2018 r. (godz. 11:00) do wydziału operacyjno-szkoleniowego KP PSP w Górze należy dostarczyć wydruk raportów z platformy edukacyjnej, które będą podstawą do przystąpienia do dalszego etapu nauki. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego i dalszego etapu nauki jest zaliczenie min. 80% materiału edukacyjnego objętego programem zamieszczonym na platformie edukacyjnej i przedstawienie wydruków raportu z platformy w zakresie niżej wymienionych treści nauczania:
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
  • Szkolenie podstawowe cz. I,
  • Szkolenie podstawowe cz. II,
  • Ratownictwo techniczne,
  • Szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne dla OSP.

  Egzamin teoretyczny poprzedzi wykład na temat łączności bezprzewodowej i alarmowania w ilości 1 godziny lekcyjnej od godz. 9:00 w dniu 12 maja 2018 r.

  Ponadto uczestnik kursu zobowiązany jest do zapoznania się z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. z 2010 nr 123 poz. 840 z późn. zm.) - zagadnienie pojawi się na egzaminie teoretycznym.

  Egzamin teoretyczny w formie egzaminu pisemnego zostanie przeprowadzony w dniu 12 maja 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie KP PSP w Górze (2 godziny).

  Po przeprowadzonym egzaminie w dniu 12 maja 2018 r. rozpoczynają się zajęcia praktycznych.
 • test w komorze dymowej zaplanowano na dzień 2 czerwca 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu w miejscowości Milicz,
 • egzamin praktyczny odbędzie się 16 czerwca 2018 r. o godzinie 9:00 w siedzibie tut. komendy
 • planowane zakończenie szkolenia – 16 czerwca 2018  r.

Wypełnioną kartę skierowania wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego wiek kierowanego na szkolenie należy dostarczyć do Komendy Powiatowej PSP w Górze ul. W. Witosa 22 w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja 2018 r. do godz. 9:00.

 

Na szkolenie przyjętych zostanie maksymalnie 32 słuchaczy. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność składanych dokumentów (bezwzględne pierwszeństwo skorzystanie ze szklenia mają druhowie z terenu powiatu górowskiego).

 

Karta skierowania

 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 9 lipca 2018 r.
  Pożary   144 
  Miejscowe zagrożenia    136 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     290 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010