BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP

 

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP

 

Informuję, że zgodnie z „Planem szkoleń członków OSP z terenu powiatu górowskiego na rok 2018”, w celu właściwego przygotowania strażaków OSP do realizacji nałożonych zadań oraz spełnienia wymogów formalnych dot. wyszkolenia członków jednostek operacyjno-technicznych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze planuje zorganizowanie „Szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP (Dowódców OSP)”.

 

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest dostarczenie do wydziału operacyjno-szkoleniowego KP PSP w Górze następujących dokumentów:

 • kserokopii dowodu osobistego potwierdzającego wiek uczestnika szkolenia (ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat),
 • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy (KARTA SKIEROWANIA - wzór druku w załączniku),

UWAGA:
Karta skierowania powinna zostać dokładnie i całkowicie wypełniona. Osoba kierująca druha na szkolenie (przedstawiciel urzędu gminy lub Naczelnik OSP) oświadcza, że druh posiada:

 • zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prawnymi w tym zakresie, ważne na czas szkolenia,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia,
 • kartę szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • kserokopii dowodu osobistego potwierdzającego wiek uczestnika szkolenia (ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat),
 • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych (kserokopię zaświadczenia ukończenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych” z 2006 r.).

 

Na szkolenie zostanie przyjęte maksymalnie 20 osób – o przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

 

Zajęcia teoretyczne realizowane będą:

 • z wykorzystaniem materiałów z platformy edukacyjnej (nauczanie na odległość) – 3 tematy:
  • Kierowanie działaniami ratowniczymi – 2 godz. lekcyjne,
  • Rozpoznawania i organizacja działań ratowniczych w transporcie drogowym, szynowym, lotniczym – 2 godz. lekcyjne,
  • Organizacja i łączności dowodzenia i współdziałania – 1 godz. lekcyjna,
 • w formie wykładów w siedzibie KP PSP w Górze – 9 pozostałych tematów.

Zajęcia praktyczne w ilości 13 godzin organizowane będą w siedzibie tut. komendy
(ul. W. Witosa 22, 56-200 Góra).

 

Na zajęciach praktycznych szkolenia obowiązuje umundurowanie specjalne (wraz z wyposażeniem osobistym).

 

Egzamin końcowy zostanie uznany za zaliczony, gdy uczestnik szkolenia udzieli prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 80% z 40 pytań w teście wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią podczas egzaminu teoretycznego.


 

Terminarz szkolenia:

 • spotkanie organizacyjne dotyczące szkolenia z wykorzystaniem platformy e-learningowej odbędzie się 27 lutego 2018 r. w godzinach 900 - 930 (do tego czasu każdy uczestnik szkolenia powinien znać lub dysponować indywidualnym dla każdej jednostki kodem ID, niezbędnym do zarejestrowania się na platformie http://www.platforma2.wint.pl/),
 • termin rozpoczęcia szkolenia planowany jest na dzień 6 marca 2018 r. z wykorzystaniem metod nauczania na odległość (e-learning),
 • termin zajęć teoretycznych w siedzibie KP PSP w Górze – 10, 11 marca 2018 r.,
 • termin zajęć praktycznych w siedzibie KP PSP w Górze – 17, 18 marca 2018 r.,
 • egzamin i planowane zakończenie szkolenia – 18 marca 2018 r.

 

Wypełnioną kartę skierowania na szkolenie wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego wiek kierowanego oraz kserokopią zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia podstawowego należy dostarczyć do Komendy Powiatowej PSP w Górze ul. W. Witosa 22
w nieprzekraczalnym terminie do 27 lutego 2018 r. do godz. 9:00.

 

 

Sporządził:
mł. ogn. mgr inż. Andrzej Kauch -  st. technik wydziału operacyjno-szkoleniowego,
tel.   65 543 23 44                                         

 


Karta skierowania

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 23 lipca 2018 r.
  Pożary   148 
  Miejscowe zagrożenia    146 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     304 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010